Aigiri Nandini Lyrics in Hindi – महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम

Aigiri Nandini Lyrics in Hindi – महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम

अयि गिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि
विश्व विनोदिनि नन्दि नुते
गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि
विष्णु विलासिनि जिष्णु नुते ।
भगवति हे शितिकण्ठ कुटुम्बिनि
भूरि कुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैल सुते । १ ।

सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि
दुर्मुख मर्षिणि हर्ष रते
त्रिभुवन पोषिणि शङ्कर तोषिणि
किल्बिष मोषिणि घोषरते ।
दनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि
दुर्मद शोषिणि सिन्धु सुते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । २ ।

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब
वनप्रिय वासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय
शृङ्ग निजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैट भगञ्जिनि
कैटभ भञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । ३ ।

अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड
वितुण्डित शुण्द गजा धिपते
रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड
पराक्रम शुण्ड मृगाधि पते ।
निजभुज दण्ड निपातित खण्ड
विपातित मुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । ४ ।

अयि रणदुर्मद शत्रु वधोदित
दुर्धर निर्जर शक्ति भृते
चतुर विचार धुरीण महाशिव
दूतकृत प्रमथाधि पते ।
दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति
दानव दुत कृतान्त मते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । ५ ।

अयि शरणागत वैरि वधुवर
वीर वराभय दायकरे
त्रिभुवन मस्तक शुलविरोधि
शिरोधि कृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमि तामर धुन्दुभिनाद
महो मुखरीकृत दिङ्म करे
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । ६ ।

अयि निजहुङ्कृति मात्र निराकृत
धूम्र विलोचन धूम्र शते
समर विशोषित शोणित बीज
समुद्भव शोणित बीज लते ।
शिवशिव शुम्भ निशुम्भ महाहव
तर्पित भूत पिशा चरते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । ७ ।

धनुरनु षङ्ग रणक्षण सङ्ग
परिस्फुर दङ्ग नटत्कटके
कनक पिशङ्ग पृषत्क निषङ्ग
रसद्भट शृङ्ग हता बटुके ।
कृतचतु रङ्ग बलक्षिति रङ्ग
घटद्बहु रङ्ग रटद्ब टुके
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । ८ ।

सुर ललना ततथेयि तथेयि
कृताभि नयोदर नृत्य रते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिक
ताल कुतूहल गान रते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित
ध्वनि धीर मृदंग निना दरते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । ९ ।

जय जय जप्य जयेजय शब्द
परस्तुति तत्पर विश्वनुते
झणझण झिञ्झिमि झिङ्कृत
नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक
नाटित नाट्य सुगा नरते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । १० ।

अयि सुमनःसुमनःसुमनः
सुमनःसुमनोहर कान्तियुते
श्रित रजनी रजनी रजनी
रजनीरजनी कर वक्त्रवृते ।
सुनयन विभ्रमर भ्रमरभ्रमर
भ्रमरभ्रमरा धिपते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । ११ ।

सहित महाहव मल्ल मतल्लिक
मल्लित रल्लक मल्लरते
विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक
झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृत फुल्ल समुल्ल सितारुण
तल्लज पल्लव सल्ल लिते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । १२ ।

अविरल गण्ड गलन्मद मेदुर
मत्तम तङ्ग जराज पते
त्रिभुवन भुषण भूत कलानिधि
रूपप योनिधि राज सुते ।
अयि सुदती जन लाल समानस
मोहन मन्मथ राजसुते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । १३ ।

कमल दलामल कोमल कान्ति
कला कलितामल भाललते
सकल विलास कला निलयक्रम
केलिच लत्कल हंस कुले ।
अलिकुल सङ्कुल कुवलय मण्डल
मौलि मिलद्बकु लालिकुले
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । १४ ।

करमुर लीरव वीजित कूजित
लज्जित कोकिल मञ्जु मते
मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित
रञ्जित शैल निकुञ्ज गते ।
निजगण भूत महा शबरीगण
सद्गुण सम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । १५ ।

कटित टपीत दुकूल विचित्र
मयु खतिरस्कृत चन्द्र रुचे
प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुर
दंशुल सन्नख चन्द्र रुचे ।
जितक नकाचल मौलि मदोर्जित
निर्भर कुञ्जर कुम्भ कुचे
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । १६ ।

विजित सहस्रक रैक सहस्रक
रैक सहस्रक रैक नुते
कृतसुर तारक सङ्गर तारक
सङ्गर तारक सूनु सुते ।
सुरथ समाधि समान समाधि
समाधि समाधि सुजा तरते ।
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । १७ ।

पदकमलं करुणानिलये
वरिवस्यतियोऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमला निलये
कमला निलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पद मित्यनु
शीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । १८ ।

कनकल सत्कल सिन्धुजलैर
नुषिञ्चति तेगुण रङ्गभुवम्भ
जतिसकिंन शचीकुचकुम्भ
तटीपरिरम्भ सुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणिन
तामर वाणिनिवासि शिवम्
जयजय हे महिषासुरमर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । १९ ।

तव विमलेन्दु कुलं वदनेन्दु
मलंसकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूत पुरीन्दु मुखी
सुमुखी भिरसौ विमुखी क्रियते ।
मम तु मतं शिवना मधने
भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । २० ।

अयि मयि दीन दयालुतया
कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि
यथासि तथानु मिता सिरते ।
यदुचित मत्र भवत्यु ररी
कुरुता दुरुता पम पाकुरुते
जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्य कपर्दिनि शैलसुते । २१ ।

Aigiri Nandini Lyrics in Hindi & English

Aigiri nandini, nandhitha medhini,
Viswa vinodhini nandanuthe,
Girivara vindhya sirodhi nivasini,
Vishnu Vilasini Jishnu nuthe,
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini,
Bhoori kudumbini bhoori kruthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 1 ||

Suravara varshini, durdara darshini,
Durmukhamarshani, harsha rathe,
Tribhuvana poshini, Sankara thoshini,
Kilbisisha moshini, ghosha rathe,
Danuja niroshini, Dithisutha roshini,
Durmatha soshini, Sindhu suthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 2 ||

Ayi Jagadambha Madambha, Kadambha,
Vana priya vasini, Hasarathe,
Shikhari siromani, thunga Himalaya,
Srunga nijalaya, madhyagathe,
Madhu Madure, Mdhukaitabha banjini,
Kaitabha banjini, rasa rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 3 ||

Ayi satha kanda, vikanditha runda,
Vithunditha shunda, Gajathipathe,
Ripu Gaja ganda, Vidhaarana chanda,
Paraakrama shunda, mrugathipathe,
Nija bhuja danda nipaathitha khanda,
Vipaathitha munda, bhatathipathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 4 ||

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha,
Durdhara nirjjara, shakthi bruthe,
Chathura vicharadureena maha shiva,
Duthatkrutha pramadhipathe,
Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi,
Dhanava dhutha kruithaanthamathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 5 ||

Ayi saranagatha vairi vadhuvara,
Veera varaa bhaya dhayakare,
Tribhuvana masthaka soola virodhi,
Sirodhi krithamala shoolakare,
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa
Mukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 6 ||

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha,
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,
Samara vishoshitha sonitha bheeja,
Samudhbhava sonitha bheejalathe,
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava,
Tarpitha bhootha pisacha rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 7 ||

Dhanu ranushanga rana kshana sanga,
Parisphuradanga natath katake,
Kanaka pishanga brushathka nishanga,
Rasadbhata shrunga hatavatuke,
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath,
Bahuranga ratadhpatuke,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 8 ||

Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi
Tathabhi Nayottama Nrtya Rate
Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana
Tartaja Nemita Prema Bhare
Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani
Ghora Mrdanga Ninada Late
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramyaka Pardini Shaila Suthe || 9 ||

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda,
Parastuti tatpara vishvanute,
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura,
Sinjitha mohitha bhootha pathe,
Nadintha nataartha nadi nada nayaka,
Naditha natya sugaanarathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 10 ||

Ayi sumana sumana,
Sumana sumanohara kanthiyuthe,
Sritha rajani rajani rajani,
Rajaneekaravakthra vruthe,
Sunayana vibhramarabhrama,
Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 11 ||

Sahitha maha hava mallama hallika,
Mallitharallaka mallarathe,
Virachithavallika pallika mallika billika,
Bhillika varga Vruthe,
Sithakruthapulli samulla sitharuna,
Thallaja pallava sallalithe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 12 ||

Avirala ganda kalatha mada medura,
Matha matanga rajapathe,
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi,
Roopa payonidhi raja suthe,
Ayi suda thijjana lalasa manasa,
Mohana manmatha raja suthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 13 ||

Kamala dalaamala komala kanthi,
Kala kalithaamala bala lathe,
Sakala vilasa Kala nilayakrama,
Keli chalathkala hamsa kule,
Alikula sankula kuvalaya mandala,
Mauli miladh bhakulalikule,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 14 ||

Kara murali rava veejitha koojitha,
Lajjitha kokila manjumathe,
Militha pulinda manohara kunchitha,
Ranchitha shaila nikunjakathe,
Nija guna bhootha maha sabari gana,
Sathguna sambrutha kelithale,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 15 ||

Kati thata peetha dukoola vichithra,
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,
Pranatha suraasura mouli mani sphura,
Damsula sannka Chandra ruche,
Jitha kanakachala maulipadorjitha,
Nirbhara kunjara kumbhakuche,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 16 ||

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika,
Sarakaraika nuthe,
Krutha sutha tharaka sangaratharaka,
Sangaratharaka soonu suthe,
Suratha Samadhi samana Samadhi,
Samadhi Samadhi sujatharathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 17 ||

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi,
yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth,
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 18 ||

Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam,
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 19 ||

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe,
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe,
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini,
Ramya kapardini, shaila Suthe || 20 ||

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavthavyam ume,
Ayi jagatho janani kripayaa asi
thatha anumithasi rathe
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha,
durutha pamapakarute
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini,
Ramya Kapardini Shaila Suthe || 21 ||


Credit:

Song: Aigiri Nandini Stotram
Music: 
Singer: 

For more songs Beautiful Song Lyrics

Tags:

Aigiri Nandini Lyrics in Hindi – महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, Aigiri Nandini is a Hindu devotional song dedicated to Goddess Durga. The song is in Sanskrit and is part of the Markandeya Purana. It is believed that chanting the song brings good luck and prosperity in life. 

The song is typically sung during Durga Puja and Navratri, and is also chanted during occasions such as weddings, housewarming ceremonies, and religious festivals. The lyrics of the song praise the power and grace of Goddess Durga, and describe her as the destroyer of all evil.

Aigiri Nandini is a Hindu devotional song (stotra) addressed to the powerful Goddess Durga. This song is believed to have been composed by the 8th century poet Adi Shankaracharya. 

The song is also known as Mahishasura Mardini Stotra, as it praises the Goddess Durga for slaying the demon Mahishasura. Aigiri Nandini is widely popular in South India and is usually sung during the Navratri festival. The lyrics of the song are from the Markandeya Purana.
Next Lyrics Previous Lyrics
No Comment
Add Comment
comment url